Rezervoari

Radovi Hidroizolacija Rezervoari

Kad su u pitanju betonski rezervoari bilo koje namene (prerada i tretman otpadnih voda, pitka voda, tehnička voda, prihvatanje agresivnih materijala), jedini ekonomski i tehnološki opravdan sistem je Penetron White Tank, i to iz sledećih razloga:

Jednostavnost postupka - hidroizolacioni radovi se najvećim delom okončavaju već u fazi betoniranja rezervoara
NSF zdravstveni sertifikat - bezbedan za pitku vodu
Tretirani beton je otporan na hemijska dejstva u pH opsegu 2 - 13
„Samolečeći beton“ - garantuje dugovečnost zaštite betonske strukture
Izuzetna ekonomičnost - uštede u vremenu, radnoj snazi i materijalu.

Više detalja o planiranju i izvođenju rezervoara možete pogledati u dokumentu Sewage Treatment Plant, odnosno u Case history Milano Waste Treatment Tank.

Kod rezervoara, metalnih i betonskih, zavisno od njihove namene, kao zaštitni premaz mogu da se koriste odgovarajući poliuretanski ili epoksidni materijali, kao što je PENECOAT SF ELASTIC u kombinaciji sa prajmerom PENEPOX SF PRIMER, odnosno PENEPOX CS.